Algemene voorwaarden en privacy

Algemene voorwaarden – nov 2022

Artikel 1 – Definities

1.1          Onder “koper” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Van Eigen Deeg een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

Artikel 2 – De identiteit van de ondernemer

Naam onderneming             : Van Eigen Deeg B.V.

Vestigings- & bezoekadres  : Roggeweg 30F 6434 AJ Nijmegen

Telefoonnummer                  : 024-7370357 / 06-17838792

Bereikbaarheid                      : 9.00u – 18.00u

E-mailadres                            : info@vaneigendeeg.nl

KvK-nummer                          : 78322790

BTW-identificatienummer    : NL861346567B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

3.1          De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Van Eigen Deeg.

3.2          Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3.3          Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Van Eigen Deeg te kennen deze voorwaarden te aanvaarden. Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op onze internetsite. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

3.4          Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van koper of derden niet door Van Eigen Deeg erkend.

Artikel 4 – Het aanbod en de overeenkomst

4.1          Alle door  Van Eigen Deeg gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2          Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt Van Eigen Deeg zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 1 werkdag na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

4.3          Het plaatsen van een bestelling kan per telefoon, post of e-mail.

4.4.         Na ontvangst van de bestelling wordt deze door Van Eigen Deeg op haalbaarheid beoordeeld. Een overeenkomst tussen Van Eigen Deeg en koper komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk door Van Eigen Deeg is bevestigd.

4.5          Van Eigen Deeg behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

4.6          Van Eigen Deeg kan niet aan een overeengekomen bestelling worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de overeengekomen bestelling, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Artikel 5 – Prijzen

5.1          Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s.

5.2          Alle geldende prijzen zijn steeds exclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.3          Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd behoudens het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Indien de kostprijsverhoging meer dan 15% bedraagt, is koper bevoegd de order binnen drie dagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.

5.4          Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 6 – Annuleren / Wijzigen

6.1          Om een bestelling te annuleren of te wijzigen dient de koper of consument contact op te nemen met Van Eigen Deeg. Dit kan telefonisch of via email. Annuleringen of wijzigingen via fax worden niet in behandeling genomen. Van Eigen Deeg kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd of gewijzigd kan worden. Annuleringen, aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. Annuleringen of wijzigingen korter dan 24 uur voor afleverdatum worden in beginsel niet in behandeling genomen.

6.2.         Ingeval van annulering zal de koper, tenzij anders overeengekomen, een annuleringsvergoeding verschuldigd zijn aan Van Eigen Deeg ter grootte van 25% van de order.

 

Artikel 7 – Opzegging en beëindiging overeenkomst

7.1          Van Eigen Deeg behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met koper zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien:

  • Ten aanzien van koper een verzoek is ingediend tot surséance van betaling, c.q. faillissement of indien koper in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld;
  • Koper het vrije beheer over zijn vermogen verliest, onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden;
  • Enige (betalings-)verplichting van koper uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

7.2          Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op koper terstond opeisbaar en is Van Eigen Deeg daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente.

Artikel 8 – Levering

8.1          Van Eigen Deeg zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

8.2          Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Van Eigen Deeg kenbaar heeft gemaakt.

8.3          Aan de leveringsplicht van Van Eigen Deeg zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door

Van Eigen Deeg geleverde zaken een keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

8.4          Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Van Eigen Deeg eveneens geen verantwoordelijkheid.

8.5         Leveringstijden: maandag tot en met zaterdag, tussen 09.00u en 18.00u. Aflevertijd in overleg tussen klant en ondernemer. Geen levering op zon- en feestdagen. Tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9 – Betaling

9.1          De koper voldoet bij Van Eigen Deeg aan de verplichting, die ontstaat uit de artikel 4 geplaatste bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling bij aflevering. In het geval dat Van Eigen Deeg een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van 14 kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bank- respectievelijk girorekening van Van Eigen Deeg.
Artikel 10 – Overdracht van risico en eigendom

10.1        Het risico van het geleverde gaat  van Van Eigen Deeg over naar koper, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Van Eigen Deeg bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 11 – Garantie en Conformiteit en Aansprakelijkheid

11.1        Van Eigen Deeg garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zolang de door Van Eigen Deeg op de etiketten vermelde instructies worden nageleefd.

11.2        Van Eigen Deeg is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

11.3        De klant is zelf verantwoordelijkheid voor de onmiddellijke controle van de geleverde producten bij ontvangst. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Van Eigen Deeg) deze gebreken onmiddellijk telefonisch, per mail of schriftelijk te melden aan Van Eigen Deeg.

11.4        De klant dient het product, in de originele verpakking, op een door Van Eigen Deeg aan te wijzen adres in de gemeente waar Van Eigen Deeg gevestigd  is , of een andere tussen Van Eigen Deeg en koper overeen te komen plaats, ter beoordeling aan Van Eigen Deeg voor te leggen.

11.5        Indien klachten van de koper door Van Eigen Deeg gegrond worden bevonden, zal Van Eigen Deeg  naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Van Eigen Deeg  en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Van Eigen Deeg voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

11.6        Deze garantie geldt niet indien:

  1. a) en zolang de afnemer jegens Van Eigen Deeg in gebreke is;
  2. b) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Van Eigen Deeg en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

11.7        Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Van Eigen Deeg gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11.8        Van Eigen Deeg is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Van Eigen Deeg, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Van Eigen Deeg.

Artikel 12 – Zichttermijn / herroepingsrecht

12.1        De Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), is niet van toepassing omdat Van Eigen Deeg producten levert die snel kunnen bederven of verouderen. (artikel 7:46d /4b. Onze producten kunnen door hun aard niet worden teruggezonden.

Artikel 13 – Gegevensbeheer

13.1        Indien u een bestelling plaatst bij Van Eigen Deeg dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Van Eigen Deeg. Van Eigen Deeg houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

13.2        Van Eigen Deeg respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

13.3        Van Eigen Deeg maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1        Van Eigen Deeg is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Van Eigen Deeg is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Van Eigen Deeg komen.

14.2        De aansprakelijkheid van Van Eigen Deeg is beperkt tot het factuurbedrag.

14.3        Indien de koper niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen, welke Van Eigen Deeg noodzakelijk of nuttig acht teneinde de leveringen te kunnen verrichten, aan Van Eigen Deeg verleent, kan koper nimmer schadevergoeding of enige ander rechten ontlenen bij niet-nakoming van de overeenkomst door Van Eigen Deeg.

14.4        Van Eigen Deeg is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking e.d., welke afwijkingen koper derhalve niet het recht geven zaken te weigeren.

14.5        Indien de koper consument is gelden voor de aansprakelijkheid van Van Eigen Deeg de wettelijke bepalingen.

14.6        Bij de website en de webwinkel van Van Eigen Deeg zijn overeenkomstig artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens, passende maatregelen getroffen om verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 15 – Overmacht

15.1        Onder overmacht wordt verstaan de situatie dat Van Eigen Deeg wegens buitengewone omstandigheden zoals: vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop Van Eigen Deeg redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.

Artikel 16 – Vervanging nietige bepalingen

16.1        Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Van Eigen Deeg en de wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 17 – Intellectuele eigendom

17.1        Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten en know how) en daarbij behorende materialen zoals rapporten, ontwerpen, schetsen, adviezen, tekeningen, documentatie alsmede voorbereidend materiaal, van Van Eigen Deeg zullen uitdrukkelijk bij Van Eigen Deeg (of haar licentiegevers/leveranciers) blijven berusten

Artikel 18 – Toepasselijk recht en geschillen

18.1        De overeenkomst tussen van Eigen Deeg en de klant wordt beheerst door Nederlands recht en alle geschillen, welke tussen Van Eigen Deeg en de klant mochten ontstaan naar aanleiding van de door Van Eigen Deeg met de wederpartij gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de rechtbank Gelderland.